Một số khái niệm trong Võ Tây Sơn - Bình Định

Trả lời

Lante.pal

Cảnh sát khu vực
Họ Tên
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Cấp đai
Hoàng đai 2
Khái niệm về Thảo:

Các bạn đã tập riêng rẽ từng phần một về Chỉ pháp, Cước phápThủ pháp. Bây giờ cả 3 phần ấy với Đầu, Nhĩ (tai)Nhãn (mắt) pháp được tập cùng một lúc liền lạc và liên tục được gọi là Thảo.

Thảo tức là bài quyền gồm nhiều thế võ chính yếu gọi là chiêu chính (hay bộ) và những biến thế chính của bộ là chiêu và những biến thế phụ của chiêu là thức dựa trên luật âm dương và ngũ hành sinh khắc, vũ trụ biến hóa, cùng sự sinh tồn của vạn vật mà thành. Sau khi tập luyện các chiêu thức thuần thục rồi giải thích cách ứng dụng và những biến thế tỉ mỉ hơn tức là chiêu sinh thức hay thức sinh thức thì gọi là phân thế.

Mọi bài Thảo đều có 2 phần bái tổ: bái tổ lúc đầu và bái tổ lúc sau khi đánh xong bài quyền.

Về mặt hình thức, bái tổ để nhớ ơn các vị Tổ sư, Tiền sư, Hậu sư, các bậc Tiền hiền, Hậu hiền đã có công lao trong Võ học Tây Sơn.

Về mặt nội dung, bái tổ phô diễn quan niệm về vũ trụ và nhân sinh của nước ta (Âm dương và Ngũ hành) mà Võ Tây Sơn đã từ đó thoát thai.

Về bái tổ:

Các bạn nhớ là bao giờ vị trí bái tổ lúc đầu và sau khi đi quyền xong cũng phải trùng tại một chỗ. Điều này chứng tỏ sự vuông tròn, trước sau như một, lòng luôn luôn nhớ tới cội nguồn dân tộc.

Ngoài ra, trong khi đang ở tư thế bái tổ, lại sẵn sàng có những biến thế rủi ro có kẻ tấn công thì có thể tránh né hoặc hoặc phản đòn.

Chú ý: Mỗi thế trong một bài quyền chúng ta sẽ nói di động của chân rồi mới đến cử động của tay, tiếp đến mình xoay trái hay phải và sau cùng mặt nhìn hướng nào… Trình bày thì phải theo thứ tự như vậy để các bạn để theo dõi tập luyện, song nó không có nghĩa là chân di chuyển xong rồi tay mới đánh, mình mới xoay… Các bạn phải cố gắng làm sao chân vừa bước thì tay cũng vừa đánh; tay, chân, đầu, mình đều bắt đầu khởi động và cùng xong một lúc. Riêng các thế nào gồm nhiều chiêu thì chúng ta phân ra thành nhiều giai đoạn như vậy các các phần như tay, chân… mà chúng ta nói đến phải cùng khởi động và cùng chấm dứt một lúc. Các bạn phải chú ý điều đó để tập luyện khỏi bị sai lạc.
 
Top