Có gì mới?

Bài viết hồ sơ mới nhất

The world has something like this less and less. He just stood there, as a statue, as the crowd thundered deafeningly. And his voice resounded by the great sympathy.
The world still need to be healed.
Ava của c đã khiến e đi qua mà không thể không để lại một chiếc comment như thế này được =))
Top